IMG_0912 2_Havarikommisjonen.jpg

Mayday Mayday! Havarikommisjonen

Et fly er forsvunnet fra radaren. Det siste tårnet hørte fra cockpit, var «Mayday Mayday!». Hva har skjedd?

Elevene inviteres til Norsk Luftfartsmuseum som havariinspektører, luftfartens detektiver. Et fly har styrtet, heldigvis overlevde alle. Vi har noen få spor som må undersøkes nærmere, og flere vil dukke opp etter hvert. Havariinspektør Morse setter elevene inn i saken. Gjennom tester, analyser, diskusjoner og samarbeid vil elevene arbeide seg frem til en teori om hva som har hendt i denne oppdiktede ulykken.

Pedagogisk gjennomføring:

 • Som forarbeid på skolen skal elevene regne ut hvor flyet har styrtet.

 • Elevene spiller rollene som havariinspektører hos Flyhavarikommisjonen.

 • Elevene får en innledning med en museumspedagog i rollen som Inspektør Morse.

 • Samarbeid i grupper: På ulike stasjoner i utstillingen må elevene innhente og vurdere fakta, gjøre undersøkelser, notere og diskutere.

 • Elever i roller blir intervjuet.

Motivasjon:

De aller fleste har fløyet, og gjerne flere ganger. Likevel vet vi veldig lite om det å fly og hvilke enorme ressurser som er satt inn for å trygge flytrafikken. Vi ønsker å gi elevene innblikk i hvordan Flyhavarikommisjonen jobber – nærmest som detektiver – for å finne ut hva som har skjedd ved en ulykke, og deretter hva man kan gjøre for å forhindre at det skjer igjen.

Elevene får et innblikk i luftfartens reguleringer og arbeidet til Statens havarikommisjon for transport. De kommer ut klokere etter å ha lekt og «løst» et mysterium. Lek og en positiv opplevelse av å være på museet er et hovedmål.

Praktisk informasjon:

Passer for: 7. trinn

Maks antall elever: 25

Varighet: 2 timer

Periode: mai

Pris: kr 30,– per person for elever utenfor Bodø kommune

Annet: Elevene kan ta med egen mat og drikke for å spise på museet. Gi beskjed i forkant.

Læreplanmål:

Kompetansemål etter 7. årssteget

 • Muntlig kommunikasjon (norsk)

 • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta.

 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andre

 • opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale hjelpemiddel, og bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem

Måling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke målestokk til å berekne avstandar og lage og samtale om kart og arbeidsteikningar, med og utan digitale verktøy

 • bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart

Statistikk og sannsynlighet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment

 • vurdere og samtale om sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar

Samfunnsfag

Utforskeren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking

 • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester